Ispitivanje kvaliteta zemljišta, sedimenata, muljeva


Pogledajte naše reference za ovu oblast Ovde možete pogledati naš obim akreditacije
vezan za hemijske i fizičke analize.
     
Pošaljite nam zahtev  


Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje, hemijska i fizička ispitivanja uzoraka zemljišta, sedimenata i muljeva za šta je Laboratorija akreditovana kod Akreditacionog Tela Srbije.

U našoj Laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda. U ispitivanju kvaliteta zemljišta pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent MP-AES 4100, atomski apsorpcioni spektrometar (AAS) proizvođača Varian, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C i jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100.
 
 


Hemijske i fizičke analize zemljišta, sedimenata i muljeva koje nudimo:  pH Aromatična jedinjenja  
  Sadržaj suve materije i vode Benzen  
  Ukupni azot Toluen  
  Humus Etilbenzen  
  Ukupni organski ugljenik (TOC) Ksilen  
  Lako pristupačni fosfor Stiren  
  Lako pristupačni kalijum Hlorbenzen NOVO!  
  Lako pristupačni natrijum 1,2-Dihlorbenzen NOVO!  
    1,3-Dihlorbenzen NOVO!  
  Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 1,4-Dihlorbenzen NOVO!  
  Naftalen    
  Acenaftilen Ugljovodonici - opseg benzin  
  Acenaften Ugljovodonici - opseg dizel  
  Fluoren    
  Fenantren Mineralna ulja  
  Antracen    
  Fluoranten Metali  
Piren Gvožđe
  Benzo(a)antracen Mangan  
  Krizen Hrom (ukupni)  
  Benzo(b)fluoranten Hrom (VI)  
  Benzo(k)fluoranten Olovo  
  Benzo(a)piren Kadmijum  
  Indeno(1,2,3-c,d)piren Arsen  
  Dibenzo(a,h)antracen Bakar  
  Benzo(g,h,i)perilen Cink  
    Nikl  
  Fenoli Bor  
Fenol Živa
  2-Hlorfenol Natrijum  
  2-Nitrofenol Kalijum  
  2,4-Dimetilfenol Antimon  
  2,4-Dihlorfenol    
  4-Hlor-3-metilfenol Anjoni  
  2,4,6-Trihlorfenol Nitriti  
  2,4-Dinitrofenol Nitrati  
  4-Nitrofenol Hloridi  
  2-Metil-4,6-dinitrofenol Sulfati  
  Pentahlorfenol Fosfati  
    Fluoridi  
  Organohlorni pesticidi Bromidi  
  BHC-α    
  BHC-β Ftalati NOVO!  
  BHC-γ (Lindan) Dimetil ftalat NOVO!  
  BHC-δ Dietil ftalat NOVO!  
  Heptahlor Diizobutilftalat NOVO!  
  Aldrin Dibutilftalat NOVO!  
  Heptahlor-egzo-epoksid bis-(2-Metoksietil)ftalat NOVO!  
  trans-Hlordan bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat NOVO!  
  α-Endosulfan bis-(2-Etoksietil)ftalat NOVO!  
  cis-Hlordan Dipentil ftalat NOVO!  
  4,4'-DDE Diheksil ftalat NOVO!  
  Dieldrin Benzil butil ftalat NOVO!  
  Endrin bis-(2-n-Butoksietil)ftalat NOVO!  
  β-Endosulfan Dicikloheksil ftalat NOVO!  
  4,4'-DDD bis-(2-Etilheksil)ftalat NOVO!  
  Endrin aldehid Di-n-oktil ftalat NOVO!  
  Endosulfan sulfat Dinonil ftalat NOVO!  
  4,4'-DDT    
Endrin keton Heksahlorbenzen NOVO!
  Metoksihlor    
    Ugljovodonici  
  Polihlorovani bifenili - PCB Pentan NOVO!  
  PCB 52 NOVO! Heksan NOVO!  
  PCB 101 NOVO!    
  PCB 118 NOVO!    
  PCB 138 NOVO!    
  PCB 153 NOVO!    
  PCB 180 NOVO!    
 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.