Ispitivanje uslova radne okoline


Pogledajte naše reference za ovu oblast Ovde možete pogledati naš obim akreditacije
vezan za hemijske i fizičke analize.
     
Pošaljite nam zahtev  


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo vrši ispitivanje uslova radne okoline za šta poseduje odgovarajuće Licence.


Fizička i hemijska ispitivanja uslova radne okoline koje nudimo:  Mikroklima Hloroform  
  Temperatura vazduha    
  Brzina strujanja vazduha Amini  
  Relativna vlažnost vazduha Izopropilamin NOVO!  
    N,N-Dimetilizopropilamin NOVO!  
  Osvetljenost    
    Ugljovodonici  
Buka Pentan
    Heksan  
  Vibracije    
    Metakrilati  
  Štetna zračenja, osim jonizujućih Metilmetakrilat NOVO!  
    Etilmetakrilat NOVO!  
       
  Ketoni Sirćetna kiselina  
  Aceton    
  Metil-etil keton (2-Butanon) Trihloretilen NOVO!  
Metil-izobutil keton NOVO!  
    Neorganske kiseline  
  Alkoholi Hlorovodonična kiselina  
  Metanol NOVO! Sumporna kiselina  
  Etanol NOVO! Fosforna kiselina  
  Propanol NOVO! Azotna kiselina  
  Izopropanol NOVO!    
  Butanol NOVO! Respirabilna prašina  
  2-Butanol NOVO!    
    Metali  
  Ugljovodonici tačke ključanja 36-216 oC Bakar  
    Gvožđe  
  Aromatični ugljovodonici Nikl  
  Benzen Kadmijum  
  Toluen Hrom  
  Etilbenzen Olovo  
  Ksilen Cink  
  Stiren Antimon  
  Hlorbenzen NOVO! Mangan  
  1,2-Dihlorbenzen NOVO!    
  1,3-Dihlorbenzen NOVO! Ugljen-monoksid  
  1,4-Dihlorbenzen NOVO! Sumpor-dioksid  
    Azot-dioksid  
  Ciklopentan Vodonik sulfid  
    Formaldehid  
  Metilen hlorid Merkaptan  
    Ozon  
  Toluendiizocijanat (TDI) Amonijak  
    Hlor  
  Acetati    
  Etil acetat    
  Butil acetat    
       
  Fenol NOVO!    
 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.