Izjava o politici zaštite životne sredineOsnovni principi Politike zaštite životne sredine Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo su:

- Identifikovanje svih aspekata životne sredine i smanjivanje štetnih uticaja na životnu sredinu;
- Obavljanje aktivnosti i pružanje usluga u skladu sa odgovarajućim zakonima i drugim zahtevima iz oblasti zaštite životne sredine;
- Unapređenje i podsticanje razmene znanja i iskustava iz oblasti zaštite životne sredine između privrednog društva i klijenata;
- Interakciju sa svim zainteresovanim stranama, a naročito u smislu ohrabrivanja dobavljača, klijenata i podugovarača da podržavaju i primenjuju standarde koji se odnose na očuvanje životne sredine;
- Uspostavljanju saradnje i efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama radi unapređivanja korporativne odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine;
- Održavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine;
- Kontinuirano poboljšavanje Sistema upravljanja zaštitom životne sredine kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mera i sprovođenje internih provera;
- Smanjenje potrošnje resursa i energije, zamena opasnih sa manje opasnim materijama kad god je moguće.
Za sprovođenje Politike zaštite životne sredine, odgovorno je najviše rukovodstvo Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd".


U Beogradu 29.11.2013. godine

DIREKTOR

Aleksandar Sinadinović, dipl. maš. ing.


 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.