Izjava o politici kvaliteta
Naša Politika kvaliteta je deo poslovne politike Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo, koja se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema čiji je osnovni element stalno unapređenje usluga koje se pružaju korisnicima radi zadovoljavanja njihovih zahteva, uz poštovanje važećih propisa i standarda iz domena delatnosti Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo. Osnovni principi Politike kvaliteta Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo su: Sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem kvaliteta naših usluga usklađenih sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 poštujući propise i standarde iz domena delatnosti Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo; Stalni rast poverenja i zadovoljenja korisnika naših usluga; Sigurnost, zadovoljstvo, stalno unapređenje stručnosti i razvijanje kod svih zaposlenih osećaja pripadnosti Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo; Motivisanje zaposlenih da ispolje svoje inicijative, ideje i kreativne sposobnosti za njihovu i dobrobit Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo; Smanjenje troškova poslovanja; Očuvanje radne i životne sredine; Obezbeđenje i permanentno unapređenje kvaliteta i efikasnosti zasnovano na angažovanju i odgovornosti svih funkcija i svakog pojedinca za poslove koje obavljaju; Razvoj i unapređenje rada Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo u svim delatnostima i na svim nivoima.
Kroz sistematski pristup ostvarivanja osnovnih principa Politike kvaliteta cilj nam je da postanemo i ostanemo vodeći privredni subjekt na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja naših usluga. Ovaj cilj ostvarićemo stalnim preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom u Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo, prateći ostvarivanje ove Politike kvaliteta. Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode ovu Politiku kvaliteta i da svojim radom usavršavaju sebe i afirmišu Zaštitu na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo. Ovo je jedini put koji vodi ostvarivanju naše vizije da postignemo savršen i vrhunski kvalitet naših usluga na tržištu, kojim ćemo ispuniti zahteve kupaca i obezbediti im trajne koristi kvaliteta naših usluga.


U Beogradu 29.11.2013. godine

DIREKTOR

Aleksandar Sinadinović, dipl. maš. ing.


 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.