Izjava o politici bezbednosti i zdravlja na raduOsnovni principi Politike bezbednosti i zdravlja na radu Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo su:
- Praćenje i dosledna primena relevantnih nacionalnih propisa koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;
- Redovno postavljanje ciljeva, programa i merenje performansi sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
- Primena međunarodnog BS OHSAS 18001: 2007 (SRPS OHSAS 18001:2008) standarda za bezbednost i zdravlje na radu;
- Rad na stalnom unapređenju uspostavljenog sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, uz učešće svih zaposlenih.
Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu, ustanovljeni su:
- procena rizika na radnim mestima;
- osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad, uputstva za bezbedan rad, instrukcije, obaveštenja i drugo;
- preduzimanje propisanih preventivnih mera za očuvanje života i zdravlja zaposlenih,
čime se obezbeđuje minimizacija mogućih incidenata. Za sprovođenje Politike bezbednosti i zdravlja na radu, odgovorno je najviše rukovodstvo Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo.


U Beogradu 29.11.2013. godine

DIREKTOR

Aleksandar Sinadinović, dipl. maš. ing.


 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.