Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda


Pogledajte naše reference za ovu oblast Ovde možete pogledati naš obim akreditacije
vezan za hemijske i fizičke analize.
     
Pošaljite nam zahtev  


Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka podzemnih voda. Vršimo uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka otpadnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog ministarstva. Pored analize podzemnih voda vršimo i analizu otpadnih i površinskih voda.

S obzirom na stalnu potrebu za preciznim i pouzdanim analizama vode u našoj Laboratoriji za zaštitu životne sredine postoji niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda. Kao odlična podrška procesu analize, pored mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent MP-AES 4100, u upotrebi su atomski apsorpcioni spektrometar (AAS) proizvođača Varian, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C i jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100.
 
 


Hemijske i fizičke analize podzemnih voda koje nudimo:  Temperatura vode Ugljovodonici - opseg benzin  
  Boja (opisno) Ugljovodonici - opseg dizel  
  Sadržaj anjonskih tenzida Mineralna ulja  
  Plivajuće materije (opisno) Masti i ulja  
  Mutnoća    
  Elektroprovodljivost Polihlorovani bifenili - PCB  
  Rastvoreni kiseonik PCB 52 NOVO!  
  pH PCB 101 NOVO!  
  Suvi ostatak nefiltriranog uzorka PCB 118 NOVO!  
  Suvi ostatak filtriranog uzorka PCB 138 NOVO!  
  Suspendovane materije PCB 153 NOVO!  
  Sedimentne materije PCB 180 NOVO!  
  Hemijska potrošnja kiseonika    
  Potrošnja kalijum-permanganata Aromatična jedinjenja  
  Biohemijska potrošnja kiseonika - BPK5 Benzen  
  Amonijum jon Toluen  
    Etilbenzen  
  Anjoni Ksilen  
  Nitriti Stiren  
  Nitrati Hlorbenzen NOVO!  
  Hloridi 1,2-Dihlorbenzen NOVO!  
  Sulfati 1,3-Dihlorbenzen NOVO!  
  Fosfati 1,4-Dihlorbenzen NOVO!  
  Fluoridi    
  Bromidi Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)  
  Cijanidi Naftalen  
  Bikarbonati NOVO! Acenaftilen  
  Sulfidi Acenaften  
    Fluoren  
  Ukupni azot Fenantren  
  Ugljen-dioksid NOVO! Antracen  
  Ukupna tvrdoća Fluoranten  
  Kalcijum Piren  
  Magnezijum Benzo(a)antracen  
  m-alkalitet NOVO! Krizen  
  p-alkalitet NOVO! Benzo(b)fluoranten  
    Benzo(k)fluoranten  
  Metali Benzo(a)piren  
  Gvožđe Indeno(1,2,3-c,d)piren  
  Mangan Dibenzo(a,h)antracen  
  Hrom (ukupni) Benzo(g,h,i)perilen  
  Hrom (VI)    
  Olovo    
  Kadmijum Organohlorni pesticidi  
  Bakar BHC-α  
  Arsen BHC-β  
  Cink BHC-γ (Lindan)  
  Nikl BHC-δ  
  Bor Heptahlor  
  Živa Aldrin  
  Natrijum Heptahlor-egzo-epoksid  
  Kalijum trans-Hlordan  
  Antimon α-Endosulfan  
    cis-Hlordan  
  Ukupni fenoli 4,4'-DDE  
  Fenol Dieldrin  
  2-Hlorfenol Endrin  
  2-Nitrofenol β-Endosulfan  
  2,4-Dimetilfenol 4,4'-DDD  
2,4-Dihlorfenol Endrin aldehid
  4-Hlor-3-metilfenol Endosulfan sulfat  
  2,4,6-Trihlorfenol 4,4'-DDT  
  2,4-Dinitrofenol Endrin keton  
  4-Nitrofenol Metoksihlor  
  2-Metil-4,6-dinitrofenol    
  Pentahlorfenol Heksahlorbenzen NOVO!  
       
  Ftalati NOVO! Ugljovodonici  
  Dimetil ftalat NOVO! Pentan NOVO!  
  Dietil ftalat NOVO! Heksan NOVO!  
  Diizobutilftalat NOVO!    
  Dibutilftalat NOVO! Alkoholi  
  bis-(2-Metoksietil)ftalat NOVO! Metanol NOVO!  
  bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat NOVO! Etanol NOVO!  
  bis-(2-Etoksietil)ftalat NOVO! Propanol NOVO!  
  Dipentil ftalat NOVO! Izopropanol NOVO!  
  Diheksil ftalat NOVO! 1-Butanol NOVO!  
  Benzil butil ftalat NOVO! 2-Butanol NOVO!  
  bis-(2-n-Butoksietil)ftalat NOVO!    
  Dicikloheksil ftalat NOVO! Aceton NOVO!  
  bis-(2-Etilheksil)ftalat NOVO!    
  Di-n-oktil ftalat NOVO!    
  Dinonil ftalat NOVO!    
       
  Cijanidi NOVO!    
  Ukupni NOVO!    
  Slobodni NOVO!    
  Lako isparljivi NOVO!    

 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.