Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Ovlašćenja i rešenja su sortirana prema oblastima:


Redni broj Naziv nadležnog organa Broj i datum ovlašćenja/rešenje/licence Ovlašćenje/rešenje/licenca
Bezbednost i zdravlje na radu; ispitivanje uslova radne okoline
1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00304/2015-01
(11.02.2016.)
• obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjae 164-02-00305/2015-01
(11.04.2016.
• obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad
3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00306/2015-01
(30.06.2016)
• obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline - hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti
Zaštita od požara
4.Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu
09-217-1043/16
(02.09.2016)
ovlašćenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara
5. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Uprava protivpožarne policije 217-60/98
(16.06.1998.)
• izrada studija organizacije zaštite od požara
• izrada analiza postojećeg stanja zaštite od požara
• izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara
• izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
• projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
• ispitivanje fizičko-hemijskih osobina čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnost korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara
Ispitivanje kvaliteta voda
6. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 325-00-1036/2013-07
(25.09.2013.)
• fizička i hemijska ispitivanja otpadne vode
• fizička i hemijska ispitivanja površinske vode
• fizička i hemijska ispitivanja podzemne vode
• uzorkovanje otpadne vode
• uzorkovanje površinske vode
• uzorkovanje podzemne vode
Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
7. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 353-01-01982/2013-08
(29.11.2013.)
• merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja
Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
8. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 353-01-01999/2007-02
(19.05.2011.)
• kontrola kvaliteta vazduha u životnoj sredini - merenje imisije
Ispitivanje buke u životnoj sredini
9. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 353-01-01568/2009-02
(20.05.2010.)
• merenje buke u životnoj sredini
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
10. Ministarstvo zaštite životne sredine - • visoka stručnost i multidisciplinarnost u izradi analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu
 
11. Ministarstvo građevine 351-03-02080/96-04
(22.12.1997.)
• izrada tehničke dokumentacije građevinskih projekata, projekata termotehničkih i elektroinstalacija za objekte visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd
Ocenjivanje usaglašenosti liftova    
12. Ministarstvo privrede 119-01-011/2013-07
(17.10.2013.)
• telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima, prema sledećim postupcima:
      • završna kontrola u skladu sa Prilogom 6 Pravilnika o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10)
      • pojedinačna verifikacija liftova u skladu sa Prilogom 9 Pravilnika o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10)
13. Ministarstvo privrede 119-01-692/2015-07
(21.12.2015.)

• izdavanje isprava o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente u liftovima u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10), bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente koja je izdata u skladu sa propisom koji sadrži suštinski ista načela i bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao i Pravilnik, u slučaju kada su Akreditaciono telo Srbije i inostrano akreditaciono telo, koje je akreditovalo telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je izdalo inostranu ispravu o usaglašenosti, potpisali sporazum o uzajamnom priznavanju tehničke osposobljenosti tela za ocenjivanja usaglašenosti (MLA sporezum Evropske organizacije za akreditaciju)
       
 

Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.