Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha


Pogledajte naše reference za ovu oblast Ovde možete pogledati naš obim akreditacije
vezan za hemijske i fizičke analize.
     
Pošaljite nam zahtev  


Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.

Prilikom analize ambijentalnog vazduha pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i automatske uzorkivače ambijentalnog vazduha, oprema za određivanje suspendovanih materija u vazduhu - Tecora Echo PM, mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent MP-AES 4100, atomski apsorpcioni spektrometar (AAS) proizvođača Varian, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C i jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100.

 


Analize ambijentalnog vazduha koje nudimo:  Sumpor-dioksid Ugljen-monoksid  
  Azot-dioksid    
  Čađ Hloridi u taložnim materijama  
  Suspendovane materije Sulfati u taložnim materijama  
  Amonijak    
  Alkoholi Metali  
  Vodonik sulfid Kalcijum u taložnim materijama  
  Ugljovodonici tačke ključanja 36 - 216 oC Magnezijum u taložnim materijama  
    Bakar u taložnim materijama
  Aromatični ugljovodonici Gvožđe u taložnim materijama  
  Benzen Nikl u taložnim materijama  
  Toluen Kadmijum u taložnim materijama  
  Etilbenzen Hrom u taložnim materijama  
  Ksilen Olovo u taložnim materijama  
  Stiren Cink u taložnim materijama  
    Antimon u taložnim materijama  
  Ukupne taložne materije Mangan u taložnim materijama  
Rastvorne taložne materije  
  Nerastvorne taložne materije     
Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.